Almanya

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek İhracatçı Birliği’dir. 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Birlik, sektörde ihracatın arttırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine etmektedir. 8000 makine ihracatçısı Birliğin üyesidir.

Makine Tanıtım Grubu (MTG)

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından 2007 yılında makine sektörünün yurt içinde ve dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi ve Türk makine algısının geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, MTG uluslar arası fuarlara katılmakta, heyetler organize etmekte, tanıtım kampanyaları düzenlemektedir.

2011 GSYİH  verilerine göre, Türkiye dünyada 16., Avrupa’da ise 5. en büyük ekonomiye sahip ülke konumundadır.

İstikrarlı Büyüme:

Türkiye Ekonomisi, 2002 ve 2011 yılları arasında yıllık ortalama %5.2  GSYİH ile büyüme göstermiştir.

Demografik Avantaj

Geniş yurtiçi pazarı (74 milyon nüfus)

Genç nüfus (nufusun % 50 si 30 yaş altında)

Hızla Gelişen Ekonomi: 2002 yılında  231  milyar dolar olan GSYİH, üç kattan fazla arışla 2011 yılında 772 milyar dolara ulaşmıştır.

Türkiye ekonomisi 2010 yılında % 9,2 ; 2011 yılında ise % 8,5 büyüyerek Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi, dünyanın ise en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri konumuna gelmiştir.

Türkiye’de kişi başına düşen GSYİH, 2011 yılında 10,576 Dolardır (satın alma gücü paritesine göre). Bu değer,  Çin, Tayland, Malezya, Romanya, Güney Afrika, Bulgaristan’ın değerlerinin üzerindedir. (IMF).

 2002-2011 Yıllık GSYİH Büyüme Oranları

 KAYNAK: IMF World Economic Outlook April 2012, TUIK-Turkish Statistical Institute

Diğer İşbirliği Olanakları

-Türkiye, önümüzdeki 20 yılda, 200 milyar$ elektrik üretim yatırımı yapma ihtiyacında bulunmaktadır.

-Enerji  sektöründe  ve Elektrik dağıtım kanalları özelleştirmeleri gündemdedir.

-Türkiye’nin çevre  yatırım gereklilikleri (2007-2023 dönemi) 59 milyar Eurodur.

-Atık su ve su yönetimi yatırımlarına önem verilmektedir.

-Türkiye önümzüdeki 10 yılda mevcut olan 11.000 km demir yolunu 25000 km’ye arttırmayı planlamaktadır.

-Havayolu, köprü yapımı,  başlıca  ekonomik alanların birleştirilmesi projeleri sürmekte ve havaalanları yenilenmektedir.

-Türkiye dünyanın 27., Avrupa’nın 7. sıradaki internet kullanıcısı ülkesidir.  Son 5 yılda  internet kullanım oranı yarıdan fazla artarak %45’e çıkmıştır.

-Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Pazar büyüklüğü,  2011 yılında 30 milyar $ civarındadır ve daha fazla büyüme potansiyel taşımaktadır.

-E-ticaretin 2012 yılında  13 milyar $’ı aşması beklenmektedir. (2005 yılına göre 16 kat daha fazla)

-Hükümetin Bilgi İşlem teknolojilerine yaptığı yatırım gittikçe artmaktadır.

Diğer İşbirliği Olanakları

 • Dünya Bankası, Türkiye’nin enerji, sağlık, kamu servisleri ve eğitim yatırımlarına 6.5 milyar $ tutarında destek vermeyi sürdürmektedir.
 • EBRD ‘nin yenilenebilir enerji ve az gelişmiş bölgelerdeki orta ölçekli şirketlere destek yatırımları ile özelleştirme konusunda verdiği teşvikler devam etmektedir.
 • Yeni oluşturulan teşvik planı ve ticaret kanunu daha etkin bir yatırım alanı sağlamaktadır.

Türk Makine Sektöründe Üretim Rakamları

Türk makine sektöründe üretim 10 yılda 2 kattan fazlaartış göstermiştir.

Türkiye, Avrupa’nın 6. en büyük makine imalatçısıdır ve lider ülkeler tarafından tercih edilmektedir. 2011 yılında Türk makine sanayiinde imalat %22,3 artarak 25,4 milyar $ değerine ulaşmıştır.

Türk Makine Sektörü 10 Yıllık İhracat ve İthalat Gelişimi

Türkiye’nin son 10 yılda, CN Code: 84 itibarıyla;

*2001 yılında 1,7 milyar $ gerçekleşen makine ihracatı, yıllık ortalama %22,8 artışla bugün 12 milyar $’a ulaşmıştır. Bu oran, söz konusu dönemde Türkiye’nin genel ihracatının yıllık artış oranı olan %19’un üzerindedir.

*Makine ithalatı; yıllık ortalama %27 artışla 27 milyar $’a ulaşmıştır. Bu oran, söz konusu dönemde Türkiye’nin genel ithalatının yıllık artış oranı olan %30’un altındadır.

*İhracatın İthalatı Karşılama oranı ise on yılda %27 seviyesinden %42,7 seviyesine çıkmıştır.

Makine Sektörü İhracatının Genel İthalat ve İhracat İçerisindeki Oranı

 

KAYNAK: TurkStat-Turkish Statistical Institute

Son 10 yılda, Türkiye makine sektörünün genel ihracat içerisindeki  payı artarak 2011’de %9’a yükselirken, ithalat payı ise azalmıştır.

Türk Makine Sektörü Avrupa ve Dünya Ticaretinde de konumunu güçlendirmektedir!...

Makine İhracatında Türkiye;

                *Dünya genelinde 2001 yılında 35. sırada iken, 2011 yılında 27. sıraya(%0,6 pay),

                *Avrupa’da ise 2001 yılında 18. sırada iken 2011 yılında 15. sıraya (%1,3 pay)

                 yükselmiştir.

                Makine İthalatında Türkiye;

                *Dünya genelinde 2001 yılında 24. sırada iken, 2011 yılında 22. sıraya (%1,3 pay),

                *Avrupa’da ise 2001 yılında 12. sırada iken 2011 yılında  8. sıraya (%3,7 pay)

                yükselmiştir.

Türk Makine Sektörü 200 ülkeye ihracat yapmaktadır.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN HEDEFLERİ

 • Sektörün misyonu  daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmaktır.
 • Hedef, 2023’te 500 milyar $ hedeflenen toplam ihracat içerisinde 100 milyar $ makine ihracatı gerçekleştirerek dünyada ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmektir.
 • Türkiye’nin toplam ihracatı içinde % 8 olan makine payını makine sektöründe söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi % 20’ye çıkarmaktır.
 • 2011 yılı Türkiye makine ihracatı,  2010 yılına göre %23 artış göstererek 12 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
 • Her iki ülkenin, üçüncü ülkelerle ortak işbirliği ve joint-venture yaratma imkanı ve bu hefeflerin Almanya ile birlikte gerçekleştirilmesi

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ

AVANTAJLARI

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

Gelişmişlik Mühendislik Becerileri ve Yeniliklere Çabuk Uyum Sağlama

Sektöre yönelik özel finansman modelleri geliştirilmelidir.

Kalite bilinci

Yüksek Katma Değer yaratan sistemlerin üretimi desteklenmelidir.

Uzmanlaşmış, Yüksek Vasıflı, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

Mali ve teknik imkanları yetersiz KOBİ'ler birlikte hareket etmeye yönlendirilmelidir.

Genç işgücü

Kaliteli üretim için bazı alanlarla teknoloji transferi yapılması desteklenmelidir

Tesisleşme (OSB gibi) ve yeterli altyapının oluşturulmuş olması

Ana ve yan sanayi işbirliği artırılmalıdır.

Gelişmiş yan sanayi

Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik alt yapının geliştirilmesine yönelik yatırımlar artırılmalıdır.

Sektörün örgütlenme düzeyi yüksekliği

Marka oluşturmaya yönelik tanıtım faaliyetleri artırılmalıdır.

İmalat standartlarına hızlı uyumlaşma

Üretimi yetersiz olan alanlarda işbirliği artırılmalı, yatırım özendirilmelidir.

Hammadelerin yurt içinden temini

Yeni teknolojilerin kullanılması veya ortaya çıkarılması için Üniversite-Sanayi işbirliği  geliştirilmelidir.

Sektörün Çoğunluğunu Oluşturan KOBİ'lerin esnek yapısı

Nitelikli Teknik Ara Eleman ve Teknisyen İstihdam Sayısı Artırılmalıdır.

 

ALMANYA İLE İŞBİRLİĞİMİZ İÇİN AVANTAJLARIMIZ

 • Almanya için Orta Asya, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına açılmada gerçek partner Türkiye
 • Genç, dinamik ve girişimci nüfus
 • Almanya’da Yaşayan 3 Milyon Türk ve Türk kökenli Alman
 • Her iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak işbirliği ve joint-venture yaratma imkanları
 • Lojistik Avantajlar
 • Geleneksel ve tarihi ticari ilişkilerimiz

Türk Makine Sektörü ve Almanya İşbirliği

Almanya’nın en çok ithal ettiği makineler (2011) (1000 $)

Türk Makine Sektörü ve Almanya İşbirliği

 • Almanya, Türkiye’nin makine ihracatında 2011 yılında yaklaşık 2 milyar $ ve %17 pay ile ilk sırada yer almaktadır.
 • Almanya’ya makine ihracatımız 2011 yılında 2010’a göre %53 artmıştır.
 • Türkiye, Almanya’nın makine ithalatında 20. sırada yer almakta ve payı %1,2 gibi küçük bir oranda seyretmektedir. Bu oranı 2023 yılı itibariyle %5’e ulaştırma öngörüsü ile Almanya hedef pazar olarak seçilmiştir.
 • Türk makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002 yılında %23,6 iken 2011 yılında %38,8 çıkmıştır.

Almanya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler süresince, Almanya, Türk Makine Sanayinin dinamizmi, kalite bilinci, genç işgücü, gelişmiş yan sanayii ve yüksek nitelikli orta/üst düzey yöneticileri ile dünya pazarındaki rekabetçiliğini arttırarak avantaj yakalayacaktır.

Almanya´da çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz özetle 7başlık altında toplayabiliriz

 •  Almanya´daki fuarlara en etkin şekilde katılma
 •  Karşılıklı teknik ve tanıtım ziyaretleri gerçekleştirme
 •  Sürekli çalışmalarımız hakkında Alman basın yayın organlarını basın bültenleri ile bilgilendirme
 •  Sizlere´de dağıttığım Newsletter´i senede dört kez yayınlama
 •  Almanya´da makine alanındaki Birlik, Örgüt ve Dernekleri ile yakın temaslar için de olma
 •  Almanya´daki bazı Ticaret ve Sanayi Odaları, Üniversiteler, Teknoloji Merkezleri ile ortak çalışmalar ve işbirliği yapma
 •  Almanya´daki iş adamları dernek ve kuruluşları ile ortak resepsiyonlar, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek

ALMANYA´YA YÖNELİK EKONOMİK VE TİCARİ ETKİNLİKLERDE VE ÇALIŞMALARDA AŞAĞIDAKİ TEMEL İLKELERİN BENİMSENMESİ GEREKİR

  • Süreklilik
  • Sistemli ve Planlı Çalışma
  • Çok yönlü çalışma
  • Farklı Çevrelerle ilişkiler
  • Tanıtım

 

HANNOVER FUARINDAN GÖRÜNTÜLER(RESİM GALERİSİ)

11 alt sektör Derneğimizle birlikte Almanya ile işbirliği için çalışıyoruz.

 

Türk Makine Tanıtım Grubu

 1. Yazıyı hazırlayan: Jörg Mutschler

Türk Makine Tanıtım Grubu Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz Braunschweig’ta ziyaret edildi.

Türkiye Avrupanın 6. büyük maine üreticisidir.Makine sanayi geçen 10 yıl süre zarfında üretimini iki kat artırmıştır. 2012 ihracat rakamı 13 milyar Dolar’dır. Makine sanayiinde birçok yönden önder ülke olarak  Almanya iş geliştirmek itibari ile Türk makine üreticileri için ilginç bir ülkedir. Makine sanayiinde Türk-Alman işbirlikleri yeni olanklar ve yüksek potensiyel sunmaktadır. Bu iki ülke gerek kooperasyonlar gerekse de üçüncü ülkelerde ortak yatırım için ideal partnerdir.

Makine İhracatçı Birliğinin bir  kurumu olarak Türk Makine Grubu değişik ülkelerde yeni irtibatlar kurmak-geliştirmek için tanıtım kampanyaları yürütmektedir. Almanya’da yürütülen kampanya en güçlü kampanyalardandır. Türk Makine İhracatçı Birliğinde sadece makine üreticileri değil aynı zamanda tedarik sanayi, sipariş üzerine üretim yapan üreticiler ve aracılar da yeralmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

VDMA Nord